การอบรมทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำเสนอหลักการ กระบวนการ และวิธีการใช้งานเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายครั้งละ ½ - 2 วัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการที่ลงลึกต่อจากการชมวิดีโอ มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมรู้ซึ้งถึงวิธีคิด หลักทฤษฎี เครื่องมือ และการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจ