การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยจะนำเนื้อหาและกระบวนการจากภาค ทฤษฎีทั้งหมดมาต่อยอดให้ได้ทดลองทำงานกันจริงๆ จนเกิดผลลัพธ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากการลงมือปฏิบัติ เน้นการทำงานจริง บนโจทย์จริง ซึ่งการอบรมส่วนใหญ่จะไม่มีขั้นตอนนี้ (มักจะจบที่ภาคการบรรยาย) หลายครั้งจึงเกิดข้อขัดข้องตามมาในเวลาที่ผู้ร่วมอบรมนำความรู้ไปลองใช้งานจริง (และพบว่าภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินั้นแตกต่างกันมาก)

* หมายเหตุ: ผู้เข้าโครงการต้องผ่านโครงการเรียนแล้วรวยมาก่อน และเข้าการคัดเลือกเพื่อให้ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โดยโครงการทำแล้วรวยในหัวข้อ branding จะเป็นการ consult ธุรกิจจริงของผู้เข้าร่วม